Marketing and Sales Manager

Nontaburi, Thailand

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริหารจัดการ กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการขาย และการตลาดให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
 • ศึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัท และวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
 • คัดเลือก และเจรจาความร่วมมือเพื่อให้ได้พันธมิตรทางธุรกิจ
 • สร้างกลยุทธ์แผนการดำเนินงานการขาย และการตลาด กำหนดงบประมาณการขายและการตลาด
 • สามารถวางแผนงานขาย และการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้ 
 • สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานได้ 
 • สามารถบริหารทีมงานขาย และการตลาดได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การตลาด ดิจิทัลมีเดีย มัลติมีเดีย บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-10 ปีขึ้นไป
 • ทักษะในการวิเคราะห์ การบริหาร และการแก้ปัญหาที่ดี 
 • มีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีประสบการณ์ด้านขายสินค้า และมีฐานลูกค้าจะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี (มีทักษะติดต่อสื่อสารพูด/อ่าน/เขียน โดยใช้ ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)